News & Announcements
Links

 

Contact Us

 

AddressRoom 425, Building 21, Zhejiang Normal University, 688 Yingbin Avenue, Jinhua, Zhejiang 321004, China

 

Tel+86 0579 82298188

 

Fax: +86 0579 82298188

 

E-mail: jnma2@zjnu.edu.cn; jnma1@zjnu.edu.cn